Oudercommissie

Binnen Kinderopvang MoreThanKidz Poppejans hebben beide locaties, Petteflet en Pippeloentje een oudercommissie. Deze bestaat uit een oudercommissielid per stamgroep. De beide oudercommissies overleggen gezamelijk, maar kunnen ook afzonderlijk advies uitbrengen aan de directie. Zij hebben beide tot doel de kwaliteit van de kinderopvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van het kinderdagverblijf. 

Bevoegdheid

De oudercommissie heeft de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de leiding van kinderopvang MoreThanKidz, m.b.t.:

 • Financieel beleid van de oudercommissie
 • Pedagogisch beleid
 • Technische zaken, inventaris
 • De kwaliteit van de dienstverlening/klachten
 • De samenstelling van de oudercommissie
 • Organiseren van bijzondere activiteiten
 • Openingstijden
 • Veiligheid en risico inventarisatie

Bestuur

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders en maximaal 7 ouders, waaronder:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester (indien noodzakelijk)

Nieuwe leden

Nieuwe leden zullen worden benoemd door de oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid zal openbaar gemaakt worden binnen MoreThanKidz, waarna iedere ouder zich kan aanmelden.

Ouderavond

Tenminste één keer per jaar organiseert de oudercommissie een ouderavond. Tijdens deze ouderavond legt de oudercommissie verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar en presenteert haar plannen voor het komende jaar.

Contact opnemen?

Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet om dan contact op te nemen met de voorzitter of één van de leden van de oudercommissie.

E-mailadres: oczwolle@morethankidz.nl